<var id="UC4JFHE"></var>
<cite id="UC4JFHE"></cite>
<cite id="UC4JFHE"></cite>
<cite id="UC4JFHE"><span id="UC4JFHE"></span></cite><cite id="UC4JFHE"><span id="UC4JFHE"></span></cite><cite id="UC4JFHE"></cite><var id="UC4JFHE"><video id="UC4JFHE"></video></var>
<cite id="UC4JFHE"></cite>
<var id="UC4JFHE"><strike id="UC4JFHE"><thead id="UC4JFHE"></thead></strike></var>
<var id="UC4JFHE"></var>
<cite id="UC4JFHE"></cite>
<menuitem id="UC4JFHE"></menuitem>
<cite id="UC4JFHE"><span id="UC4JFHE"><menuitem id="UC4JFHE"></menuitem></span></cite>

Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

(zkrácený ?lánek 12 stran)

M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

 

Mobilizace a cesta na frontu

V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

 

Na srbské frontě a v zajetí

P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

 

Anabáze z Valjeva do Valony

Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

 

„Pole ztracené“

Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

 

Ve francouzských táborech

18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

 

Vzh?ru do legií!

Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

 

V bojích na západní frontě

Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

 

 

 

© PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

Slovník, vysvětlivky, komentá?e

abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

arsenál zbrojnice

Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

Autrichiens fr. Rakušáci

batalion pluk

bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

desentér desertér

Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

feldkurát vojenský kněz

feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

feldšpitál něm. polní nemocnice

feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

flota námo?nictvo

Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

gruppo it. zde: oddělení

halt! něm. povel zastavit, stát!

Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

infanterie dělost?electvo

Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

kantina zde: prodejna pro zajatce

kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

kavalerie jezdectvo

kellner něm. ?íšník

komisárek vojenský chléb kyselé chuti

komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

konduktér pr?vod?í

korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

ku?a srb. d?m

kuláš zast. guláš

Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

lágrovat něm.tábo?it

lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

lettres fr. dopisy

losung něm. zde: heslo dne

mantl něm. vojenský pláš?

marodní kniha něm. kniha nemocných

marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

mantúra vojenský oblek

merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

obrlajtnant něm. nadporu?ík

oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

pasírka něm. povolenka

Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

posichrovat něm. pojistit, zajistit

Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

rakije pálenka

raport hlášení

rast něm. odpo?inek

Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

rekonvalescent lat. zotavující se pacient

Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

Ristung něm. výzbroj

salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

saniterák vojenský ošet?ovatel

separace oddělení

studovat zde: zabavit

Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

Stationskomando něm. posádkové velení

stra?ár srb. strá?ce

štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

tagwach něm.budí?ek

therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

คาเฟ่ แถว บาง แสน ครีม ลด รอย แตก ลาย pantip กางเกง สตรี ท ราชพฤกษ์ คาเฟ่ k swiss รองเท้า แตะ คาเฟ่ เปิด ใหม่ บาง แสน เสื้อ jaspal เสื้อผ้า ราคา ถูก พร้อม ส่ง 100 vans old skool สี ขาว ครีม return สีชมพู รองเท้า crocs สี ขาว converse repro 70 เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 60 ysandal ครีม ทา ฝ้า ที่ ดี ที่สุด เซ เว่ น คาเฟ่ สำหรับ เด็ก เสื้อผ้า วิน เท จ หญิง ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า เซ เว่ น รองเท้า เพื่อ สุขภาพ ผู้หญิง 2020 ครีม concept ร้าน หลง โถ ว แบบ กางเกง ขา สั้น แฟชั่น กางเกง สี ขาว เอว สูง ครีม ขาว ใน เซ เว่ น เด รส ลินิน รองเท้า qc เสื้อ ยืด ผ้า เด้ง วิตามิน e บริสุทธิ์ ซื้อ ที่ไหน cps รองเท้า เย็บ เอว กางเกง ไซส์ กางเกง ผู้หญิง รองเท้า แฟชั่น ผู้หญิง 2019 แบรนด์ เสื้อผ้า เด็ก วิตามิน บี 12 ใน พืช เสื้อ คัล เลอ ร์ ฟู ล uniqlo มือ สอง ยก กระสอบ วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ ลึก vit c boots วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ ลึก ส ตั้ ด อดิ ดา ส รองเท้า อันเดอร์ อา ร์ เม อ ร์ ครีม kt กลางคืน ลบรอย แผลเป็น บน ใบหน้า pantip ครีม บี บี sleepcat cafe ลบรอย แผลเป็น บน ใบหน้า pantip คาเฟ่ จอม เทียน รองเท้า นั น ยาง สี ขาว วิตามิน ซี dhc ดี ไหม วิตามิน ลาว เสื้อ สูท ผู้หญิง อ้วน เสื้อ แฟชั่น หญิง กางเกง ลูกฟูก ชาย กางเกง สี เทา ครีม rojukiss ครีม ทา ผิว ขาว ใน เซ เว่ น มี แวว คาเฟ่ เสื้อ แขน ยาว แฟชั่น ตรอก ครุฑ คาเฟ่ เค ล ลี่ ครีม กางเกง ลาย เสือ palladium รองเท้า ครีม ทา หน้าที่ ดี ที่สุด เสื้อ สี เขียว มิ้ น รองเท้า แฟชั่น ผู้หญิง 2020 cafe เยาวราช แบบ เสื้อผ้า ไหม ลาว กางเกง สี เทา ครีม return สี เหลือง รองเท้า aerosoft คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย bts ภูมิใจ กา ร์ เด้ น คาเฟ่ เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ผู้ใหญ่ ka cream vitamin e รองเท้า ลุย หิมะ ตัว จริง snow proof รองเท้า louis vuitton คาเฟ่ แบ ริ่ ง รองเท้า สี ขาว ผู้หญิง เสื้อผ้า carter's ขายส่ง ครีม lancome รองเท้า เด็ก เล็ก กางเกง สี กรม รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง 2020 ครีม ทา ขา ลาย รองเท้า adidas kid แท้ แนะ นํา ครีม ทา หน้า น้ํา ดื่ม วิตามิน ซี รองเท้า เดิน ป่า มือ สอง ครีม เก๋ ไก๋ เสื้อ คลุม ผ้า ร่ม เสื้อ ขายส่ง เสื้อ คอนเวิร์ส เสื้อ billie eilish ท่าน้ำ คาเฟ่ คาเฟ่ กาแฟ กางเกง อัด พลีท รองเท้า วิ่ง nike zoom fly 3 เสื้อ ตัว ยาว รองเท้า ผู้ชาย nike รองเท้า ฟุตบอล มือ สอง กางเกง ลูกฟูก ชาย ครีม ทา ท้อง ลาย หลัง คลอด รองเท้า ส้น สูง สวย หรู กางเกง ยีน ส์ ขา ยาว ผู้หญิง คาเฟ่ ราชพฤกษ์ 2020 ครีม โอ เล ย์ กลางคืน รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ของ แท้ กางเกง ขา สั้น ผ้า ยืด เสื้อ สี เขียว สะท้อน แสง แฟชั่น รองเท้า งาน pk รองเท้า n กางเกง ยีน ส์ ผ้า ยืด กระโปรง พลีท สั้น เภสัช โลชั่น เทรน แต่งตัว 2020 แบบ ชุด แซ ก ผ้า ไหม สวย ๆ รองเท้า หุ้ม ข้อ ผู้หญิง รองเท้า hermes ผู้ชาย ส กิน แคร์ เพิ่ม ความ ชุ่มชื้น ครีม คุณ ยาย รองเท้า ฟุต ซอ ล desporte กางเกง แนว สตรี ท กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย แบรนด์ ครีม แตงโม ราคา รองเท้า yeezy แท้ ราคา รองเท้า ส ตั๊ ด adidas falcon ราคา ครีม smooto ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 50 pantip รองเท้า โก ล ซิตี้ รองเท้า แตะ หุ้ม ส้น รองเท้า converse หุ้ม ข้อ จัง เกิ้ ล คาเฟ่ ครีม กันแดด คน ท้อง วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ ราคา รองเท้า เพื่อ สุขภาพ หญิง เสื้อ ลูกไม้ ผู้ใหญ่ ออก งาน เสื้อ ใย กัญ ชง ครีม กันแดด ลาก ลา ส ครีม ส เต็ม เซลล์ husky house cafe แบบ เสื้อผ้า ชุด ไป ทะเล สาว อวบ physiogel ai cream ราคา ครีม แต้ม สิว pair รองเท้า โฮ กา กางเกง ลาย รองเท้า fitflop 2019 วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี กิน แล้ว ขาว สบาย ดี คาเฟ่ รองเท้า qc รองเท้า รัด ส้น เด็ก ครีม ลด ใต้ ตา ดํา เสื้อ สงกรานต์ 2020 ครีม ทา ขา หนีบ ดํา ใน เซ เว่ น ไซส์ รองเท้า skechers ผู้หญิง หลง โถ ว คาเฟ่ ขายส่ง รองเท้า มือ สอง ยก กระสอบ เสื้อผ้า แฟชั่น ชาย โอ นิ ซึ กะ ราคา ชุด แฟชั่น สวย ๆ รองเท้า ฟุตบอล ราคา ถูก รองเท้า ผ้าใบ chanel กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง เอว สูง กางเกง กระโปรง ยาว กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น คน อ้วน แบบ เสื้อผ้า ไหม ลาว ครีม แก้ ขอบ ตา ดํา เซ เว่ น วิตามิน ยี่ห้อ ไหน ดี ซี ซี ครีม รองเท้า skechers ดี ไหม ครีม แอ ง เจิ้ ล รองเท้า mago ไน กี้ zoom คาเฟ่ เกษตร แต่งตัว ให้ ดู ดี กางเกง ขา จั๊ ม ชาย ครีม ตัว ไหน ใช้ แล้ว ขาว แต่งตัว แนว วิน เท จ หญิง 2020 กางเกง ยีน ส์ ลี วาย ผู้ชาย ครีม โสม ยู กางเกง โจงกระเบน คาเฟ่ นิมมาน 2020 แบบ เสื้อ สวย ๆ ผ้า ไทย รองเท้า อา ดิ ดา ส แตะ นาวา เฮ้า ส์ คาเฟ่ ครีม ทา ผิว แตก ลาย ครีม ทา ผิว ซิ ต ร้า ครีม หัว ไช เท้า รองเท้า แตะ ผู้หญิง ยอด ฮิต 2019 ครีม แตงโม ราคา เสื้อ ยืด zara ครีม นี โน่ ครีม โอ เล ย์ ตัว ไหน ดี สำหรับ คน เป็น สิว ไวท์ ไวท์ บอดี้ ครีม รองเท้า shopee แบบ เสื้อผ้า กางเกง ทหาร ขา สั้น ครีม รักษา กระ ใน เซ เว่ น โลชั่น บํา รุ ง ผิว กาย อาหาร บำรุง ผิว รองเท้า balenciaga ราคา ครีม มะขาม ขัด ผิว รองเท้า วิ่ง เอ สิ ค อาหาร บํา รุ ง ผิว ขาว ไซส์ รองเท้า skechers เสื้อ ยืด balenciaga ครีม s1 เสื้อ boy london รองเท้า แตะ ส้น สูง ครีม กันแดด ส้ม รองเท้า บูท h&m เสื้อ ผูก หน้า ร้าน กาแฟ สวย ครีม กันแดด โจ ลี น่า พลัส ราคา ครีม ซอง เซ เว่ น ลด สิว ครีม ไข่มุก เกาหลี คน อ้วน ใส่ กางเกง ขา บาน vit c boots ตัด กางเกง ใส่ เอง cps รองเท้า วิตามิน ลด ขนาด ทรวงอก รองเท้า มือ สอง โรง เกลือ หน้า เท้า กว้าง เสื้อ ชีฟอง เกาหลี รองเท้า ผ้าใบ ส้น ตึก รองเท้า เที่ยว ทะเล เสื้อ สี สะท้อน แสง รองเท้า ฮิปโป เสื้อผ้า ig ครีม รองพื้น แตงโม ครีม ทาน ม ชมพู ยัน ฮี pantip บำรุง หน้า ขั้น ตอน ทา ครีม ครีม ยู เรี ย ครีม ทา ตาตุ่ม ด้าน กางเกง หนัง ขั้น ตอน การ ลง ครีม คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย bts สลิป ออ น แวน กางเกง ขา ยาว เด็ก การ วัด ไซส์ เสื้อ วิตามิน ลด สิว vistra ครีม นี โน่ เสื้อ ยืด มือ สอง วิน เท จ รองเท้า หนัง แท้ ผู้หญิง เซ ตา ฟิ ล ครีม รองเท้า 100 ปุ่ม ผ้า ยก กระสอบ แบรนด์ เน ม รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง 2020 converse all star ราคา ชุด คน อวบ รองเท้า สวม ผู้หญิง เสื้อ กระโปรง vans รองเท้า ครีม mizumi รองเท้า ลา คอส แท้ ครีม หน้า สด พัน ทิป วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ ลึก อดิ ดา ส ส มิ ท แบบ เสื้อ ลูกไม้ นอก blackmore bio c ราคา คาเฟ่ อารีย์ ถ่ายรูป คาเฟ่ กํา แพง เพชร รองเท้า บา จา ผู้หญิง 2019 รองเท้า หนัง แท้ เสื้อผ้า ลินิน คน อ้วน รองเท้า givenchy ครีม กันแดด วา ส ลี น รองเท้า เบรก เกอร์ ฟุต ซอ ล ส เปร ย์ ฉีด รองเท้า artory บาง แสน รองเท้า ฟุต ซอ ล nike 2019 รองเท้า วิ่ง adidas ผู้หญิง 2019 ครีม ทา ผิว แตก ลาย รองเท้า ลีลาศ รองเท้า crocs สี ขาว เสื้อ ย้อน ยุค รองเท้า ฟุต ซอ ล nike 2019 88 coffee in khaoyai ชุด หมี เด็ก กระโปรง ทวิ ส วิตามิน อาหาร เสริม ลาซา ด้า เสื้อผ้า คน อ้วน ร้าน กาแฟ อ เม ซอน ใกล้ ฉัน asics ราคา giordano เสื้อ ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ มือ สอง 20 บาท รองเท้า ส ตั๊ ด adidas x ครีม ทา ก่อน นอน เซ เว่ น เสื้อ สี ฟ้า พาส เท ล รองเท้า เดิน ป่า มือ สอง ขายส่ง เสื้อผ้า ยก กระสอบ คัด หัว งาน ป้าย ypy ชุด แซ ก กางเกง กางเกง ใส่ สบาย คาเฟ่ พระนคร รองเท้า adidas แตะ รองเท้า prospecs เสื้อ f&f รองเท้า วิ่ง under armour เสื้อ ลาย ดอก แฟชั่น พร้อม ส่ง pan predator ace เสื้อผ้า โบ ฮี เมีย น กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น คน อ้วน เด รส เรียบ หรู ไซส์ ใหญ่ madecera cream ดี ไหม รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว converse นั น ยาง สี ขาว รองเท้า วิ่ง มาราธอน ดี ที่สุด 2019 รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้ชาย รองเท้า baoji ดี ไหม อาหาร บำรุง ผิว รองเท้า birkenstock central เสื้อผ้า ยก กระสอบ มือ 1 adidas แจก รองเท้า ฟรี ชุด กางเกง ไป งาน แต่ง สีชมพู รองเท้า กุ ช ชี่ ผู้หญิง รองเท้า คอนเวิร์ส สี ดํา รองเท้า vans ราคา รองเท้า ส้น สูง สี แดง ครีม ทา หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี 2020 รองเท้า พยาบาล สี ขาว รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ของ แท้ เสื้อ กํา มะ หยี่ ครีม เขมร รองเท้า แตะ yeezy centrum ราคา ร้าน กาแฟ เปิด ใหม่ adidas ของ แท้ กางเกง สะท้อน แสง รองเท้า หนัง แท้ ผู้หญิง เสื้อผ้า สำหรับ คน ผิว คล้ำ ผ้าใบ สี ดำ ครีม ใต้ ตา ดํา รองเท้า แพง โก ลิ น elgrand เสื้อผ้า คอนเวิร์ส กระเป๋า รองเท้า วิ่ง ไน กี้ ผู้หญิง 2019 เซ รั่ ม natcha ดี ไหม กิน ซี วิ ต ตอน ไหน ดี ทรง กระโปรง รองเท้า ลุย หิมะ ตัว จริง snow proof วิตามิน บี คอมเพล็กซ์ ยี่ห้อ ไหน ดี กางเกง ส แล็ ค ชาย ผ้า ยืด กางเกง สะท้อน แสง กางเกง ยีน ส์ 3 ส่วน รองเท้า แตะ champion รองเท้า safety cat กันแดด ถูก และ ดี อาหาร เสริม วิตามิน ซี ชุด ไป ทะเล สาว อวบ เทรน แต่งตัว 2020 ชุด เด รส ผ้า ฝ้าย ครีม ธัญ ญ่า รองเท้า pangolin วิตามิน ซี boots รองเท้า fitflop ลด ราคา 2019 เสื้อ โบ ฮี เมีย น ชาย กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง เอว สูง กระโปรง วิน เท จ กางเกง ยีน ส์ 3 ส่วน ผู้หญิง เสื้อ ใส่ กับ กางเกง ยีน เสื้อ ดิสนีย์ รองเท้า ขาว ชาย รองเท้า แบ ด mizuno เครื่อง สํา อา ง ใน เซ เว่ น รองเท้า แอด ด้า สลิป ออ น แวน 88 คาเฟ่ รองเท้า เรือง แสง ครีม กา ร์ นิ เย่ กลางคืน เสื้อ สี ฟ้า สวย ๆ ครีม ทา หน้า สำหรับ อายุ 50 ขึ้น ไป ครีม ทา หน้าที่ ดี ที่สุด รองเท้า เซฟตี้ ราคา ถูก รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว ล้วน ส เตี ย รอย ด์ ครีม กล่อง ใส่ รองเท้า โรบินสัน รองเท้า นักเรียน เด็ก กางเกง ยู นิ โค ล่ ชาย รองเท้า fila รัด ส้น fitflop แท้ ครีม ส เตี ย รอย ด์ กางเกง 3 ส่วน ผู้หญิง เสื้อ ปาเต๊ะ เสื้อ เชิ้ต ผู้หญิง uniqlo เสื้อผ้า แฟชั่น ชาย provamed กันแดด คาเฟ่ สุวรรณภูมิ เด รส ผ้า ไหม รองเท้า ผ้าใบ ลด ราคา รองเท้า กุ ช ชี่ ราคา bekazii cvitt กางเกง สี เทา ครีม เก๋ ไก๋ วิตามิน ดี ยี่ห้อ ไหน ดี หน้า เท้า กว้าง คาเฟ่ สำหรับ เด็ก sepdermex คาเฟ่ น่า รัก รองเท้า สวม ผู้ชาย เสื้อ เพ บ อย รองเท้า sport เสื้อ ralph lauren แบ ล คม อ ร์ ส วิตามิน ซี รองเท้า คอนเวิร์ส ชาย รองเท้า crocs สี ขาว กางเกง เกาหลี ยา วิตามิน บี รวม รองเท้า นักเรียน นั น ยาง บี บี เบบี้ ครีม เสื้อ ralph lauren ริ้ว รอย รอบ ดวงตา เสื้อ ผู้ชาย อ้วน รองเท้า วิ่ง hoka ผู้หญิง ครีม ยู เรี ย รองเท้า footin คาเฟ่ เขา ตะเกียบ เสื้อ แฟชั่น ขายส่ง 28 บาท แบบ สวย รองเท้า ผ้าใบ สวย ๆ ผลิตภัณฑ์ บํา รุ ง ผิว หน้า ฟิบ ฟ อบ แท้ คาเฟ่ เพชรเกษม เครื่อง สํา อา ง น้อง ฉัตร รองเท้า เสริม ส้น ชาย ครีม ผิว ขาว ใส k swiss แตะ รองเท้า กุ ช ชี่ ของ แท้ เสื้อ tommy hilfiger เสื้อ สี สะท้อน แสง ครีม เน ส กาแฟ ขาว จริง ไหม ครีม ลอก สิวเสี้ยน ไซส์ กางเกง ยีน ส์ รองเท้า เคส วิ ส คาเฟ่ ออ น สะพาน รองเท้า หนัง หุ้ม ข้อ ครีม ทา ผิว ขาว ใน เซ เว่ น ครีม ใน วัต สัน ครีม หัวนม ชมพู ครีม สี ฟ้า ส กิน แคร์ 2019 ถูก และ ดี ครีม เซ รั่ ม คาเฟ่ เขา ใหญ่ 2019 เสื้อ ไดโนเสาร์ รองเท้า สลิป ออ น ผู้หญิง ครีม ทา ตาตุ่ม ด้าน เซ รั่ ม หน้า ใส เซ เว่ น ครีม ฮา ดะ ลา โบะ สี ฟ้า กันแดด เกาหลี กางเกง ลํา ลอง ชาย americano cafe บาง หว้า เสื้อ ยืด calvin klein ร้าน เสื้อผ้า ใน shopee ครีม ฮา ดะ ลา โบะ สี ฟ้า กางเกง ยีน ส์ ขาด ๆ ครีม ทา ฝ้า concept pantip ครีม กันแดด กา ร์ นิ เย่ วิตามิน เสริม ภูมิคุ้มกัน ครีม ลด รอย สิว 2020 ครีม โจ ลี น่า พลัส กางเกง สี ครีม ชาย รองเท้า โก ล ซิตี้ กระโปรง ทรง กระสอบ b12 คือ ครีม ทา สิว อุด ตัน ครีม ไข่มุก คั ง เซน ตลาด โรง เกลือ เสื้อผ้า แบรนด์ skinrx lab madecera cream พัน ทิป converse แท้ รองเท้า fila ของ แท้ แพทเทิร์น เสื้อ คอวี รองเท้า คอนเวิร์ส ชาย รองเท้า แตะ ผู้ชาย nike กางเกง เล ค กิ้ ง ผู้หญิง nike air max ราคา กางเกง บอลลูน ชุด เด รส ผ้า ไหม ออก งาน กันแดด ลัง โคม ครีม ทา ตูด ครีม บำรุง ผิว หน้า สำหรับ ผิว แห้ง แพ้ ง่าย ชุด เด รส ผ้า ไหม รองเท้า แตะ แกม โบ ล กระชับ รู ขุม ขน ครีม วิตามิน ซี เกาหลี eundan วิธี กิน กางเกง ขา สั้น วิน เท จ รองเท้า baoji ผู้หญิง ครีม ขมิ้น สด ครีม เพิ ร์ ล เชลล์ ร้าน กาแฟ ต้นไม้ ครีม ลด รอย แผลเป็น ที่ หน้า รองเท้า หนัง ผู้ชาย heavy รองเท้า camel รองเท้า le coq sportif กางเกง 4 ส่วน ชาย คิว เพรส ซอง เสื้อ ตัว ยาว ครีม ไข่มุก เกาหลี ราคา กางเกง ยีน ส์ แบบ ตัด เสื้อ สวย ๆ รองเท้า นั น ยาง โลตัส ราคา kt ครีม กิน คอ ล ลา เจน กับ วิตามิน ซี กางเกง ผ้า ฝ้าย ผู้หญิง วิตามิน บํา รุ ง ปลาย ประสาท รองเท้า ส้น สูง หัวแหลม คาเฟ่ ทองหล่อ 2020 เสื้อ เด รส กางเกง ใน ขา สั้น รองเท้า เปิด ส้น แบรนด์ วิตามิน อี dhc เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ โรง เกลือ ผม ร่วง วิตามิน รองเท้า senso กางเกง กระบอก เล็ก ครีม ที่ เน ส กาแฟ ใช้ รองเท้า oakley รองเท้า ไน กี้ เด็ก converse รองเท้า ราคา รองเท้า nike รองเท้า darte สินค้า แอ ม เว ย์ เครื่อง สํา อา ง ค์ วิตามิน ซี กับ คอ ล ลา เจน กิน ตอน ไหน รองเท้า แพง โก ลิ น กล่อง ใส่ รองเท้า พลาสติก ราชพฤกษ์ คาเฟ่ แฟชั่น กางเกง วอร์ม ครีม เมล็ด องุ่น vitamin e ยี่ห้อ ไหน ดี pantip nahim cafe รองเท้า วิ่ง แพน ครีม รี เทิ ร์ น เกาหลี พัน ทิป แฟชั่น กางเกง วอร์ม รองเท้า แตะ chanel ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า ไม่ สต๊อก สินค้า รองเท้า สำหรับ วิ่ง ครีม แพร รี่ โกลด์ รองเท้า sply 350 แท้ ราคา ครีม โอ เล ย์ สี แดง ใน เซ เว่ น เสื้อ ผู้ใหญ่ วิตามิน บํา รุ ง ผิว แห้ง เสื้อผ้า ผู้ใหญ่ allie กันแดด กางเกง ขา สั้น ขายส่ง จาก โรงงาน uniqlo มือ สอง ยก กระสอบ ครีม ลด รอย แผลเป็น ที่ หน้า เสื้อ คน อ้วน สวย ๆ เสื้อ ลูกไม้ สี ขาว นวล ใส่ กับ ผ้าถุง รองเท้า แวน โอ สคูล ครีม จันทร์ สว่าง ร้าน เสื้อผ้า คน ตัว เตี้ย เสื้อ adidas ผู้หญิง ครีม mizumi ครีม กันแดด ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019 กางเกง สาม ส่วน หญิง ครีม หน้า ขาว วัต สัน pantip ร้าน คาเฟ่ เยาวราช วิตามิน ดี ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า เซฟตี้ แพง โก ลิ น คาเฟ่ น้อง หมา ฮัก นา คาเฟ่ เสื้อ บาง ๆ วิตามิน e บริสุทธิ์ ซื้อ ที่ไหน ครีม ทา ผิว กา นิ เย่ เจริญกรุง คาเฟ่ รองเท้า แอ โร่ ซอ ฟ คลาส คาเฟ่ รองเท้า ส เก็ ต เด็ก รองเท้า ถัก เชือก รองเท้า แค ท ช่า รองเท้า ยู นิ โค ล่ รองเท้า keds ราคา บำรุง ผิว หน้า วิธี กิน วิตามิน dhc กิน ตอน ไหน ชุด ทํา งาน สาว อวบ ทรง กระโปรง กางเกง ขา สั้น h&m โลชั่น เภสัช แก้ ขา ลาย ครีม โปร วา เมด รองเท้า หุ้ม ส้น ผู้หญิง ใส่ สบาย ชุด เซ็ ท ราคา ส่ง ประตูน้ำ ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง เกาหลี nubangkok รองเท้า red apple เสื้อ tommy hilfiger ส ตั๊ ด nike mercurial กางเกง ขา สั้น ราคา ส่ง เด รส มือ สอง ครีม กันแดด วา ส ลี น สวน กู คาเฟ่ วิตามิน ขาว ใส่ กางเกง ไป งาน แต่ง กระโปรง ชีฟอง ครีม ทา หน้า กลางคืน แบ ล คม อ ร์ ส วิตามิน ซี เซ รั่ ม natcha ดี ไหม รองเท้า เซฟตี้ โฮม โปร รองเท้า นักเรียน สี ขาว วิตามิน ผม ร่วง ครีม ว่า น หางจระเข้ ใน เซ เว่ น เสื้อผ้า แฟชั่น ราคา ถูก เสื้อผ้า ร่ม adidas วิตามิน บี รวม กิน แล้ว อ้วน เสื้อผ้า ยก กระสอบ มือหนึ่ง เซ รั่ ม natcha ดี ไหม รองเท้า ฟุต ซอ ล kappa รองเท้า สี ดํา ล้วน ครีม ลด รอย แตก ลาย คน อ้วน ครีม vaseline ส กิน แคร์ สิว ครีม ไอริช ไวท์ พัน ทิป วิตามิน บี 9 รองเท้า วิ่ง nike zoom fly 3 รองเท้า ยุค 90 กระโปรง ผ้า ฝ้าย เสื้อ ลูกไม้ ใส่ กับ ผ้าถุง ราคา ถูก รองเท้า หน้า กว้าง วิตามิน c dhc รองเท้า เปิด ส้น แบรนด์ ครีม หลุม สิว รองเท้า ขาว ชาย รองเท้า สี ดํา husky house cafe รองเท้า เด็ก เล็ก วิตามิน บี 9 เม็ด ฟู่ วิตามิน ครีม กันแดด หน้า ไม่ ดำ ครีม ลด รอย สิว ผู้ชาย รู ขุม ขน กว้าง ครีม ครีม labelyoung pan vigor 8 กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง อ้วน ครีม บำรุง ผิว ขาว คอนเวิร์ส ออ ล ส ตา ร์ รองเท้า ปลา provamed กันแดด รองเท้า balenciaga ราคา รองเท้า qc เสื้อผ้า แบรนด์ มือ สอง รองเท้า camel ครีม โสม ดํา ไบ โอ ซี กางเกง ลาย ดอก ครีม ทา ผิว ผู้ชาย รองเท้า ฟุต ซอ ล asics ครีม แต้ม สิว อุด ตัน รองเท้า ปิด หัว เสื้อผ้า นํา เข้า จาก เกาหลี ราคา ส่ง กางเกง ยีน ส์ ขาด ชาย ครีม พอ น ด์ ส กลางคืน คาเฟ่ แถว พระราม 9 คาเฟ่ เลียบ ด่วน ร้าน กาแฟ สไตล์ มิ นิ มอ ล กางเกง แฟชั่น ผู้หญิง ราคา รองเท้า คอนเวิร์ส แท้ กางเกง สี ดํา อาย ครีม เอ ส เต้ วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี 2563 ฉีด วิตามิน ผิว ที่ไหน ดี รองเท้า keen ลด ราคา 2020 วิตามิน blackmore รองเท้า แตะ cc oo ผู้หญิง ครีม คา แรง เสื้อ บาง รองเท้า fitflop ลด ราคา 2019 แฟชั่น เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 40 ครีม ล้าง หน้า ลด สิว แนะ นํา ครีม ทา หน้า ละมุน คาเฟ่ โลชั่น ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 รองเท้า ผ้าใบ วิน เท จ รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว adidas ทา ครีม เสื้อผ้า เด็กชาย ชุด ทํา งาน สาว อวบ ครีม ซี ควีน คอ ล ลา เจน pantip ของ ใช้ ทารก แรก เกิด โบ๊เบ๊ รองเท้า ฮิปโป รองเท้า แตะ พู ม่า คาเฟ่ โชคชัย 4 ชุด แซ ก กางเกง ไน กี้ zoom รองเท้า สำหรับ วิ่ง กางเกง ลาย ดอก รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ของ แท้ ครีม ทา หน้า ผู้ชาย 2019 เสื้อผ้า ผู้หญิง สวย ๆ ครีม มา จี ค กางเกง ทํา งาน คน อ้วน รองเท้า ผ้าใบ วิน เท จ รองเท้า วิ่ง ราคา ไม่ เกิน 500 วิตามิน บํา รุ ง สมอง pantip ครีม ผิว ขาว เร่ง ด่วน pantip ดูดดื่ม คาเฟ่ นครชัยศรี โรงงาน ตัด เสื้อผ้า blackmore bio c ราคา รองเท้า hush puppies ผู้หญิง คาเฟ่ ปัตตานี รองเท้า อา ดิ ดา ส ผู้ชาย ผง วิตามิน ซี กล่อง รองเท้า พลาสติก รองเท้า fila disruptor เสื้อผ้า สำหรับ คน ผิว คล้ำ โสม พาราไดซ์ รองเท้า oakley ตัด เสื้อ ยืด ครีม ทา ผิว กา นิ เย่ รองเท้า กัน ฝน กันแดด โจ ลี น่า พลัส วิตามิน ช่วย นอน หลับ เสื้อ เด รส รองเท้า ผ้าใบ บา จา กางเกง วอร์ม ไซส์ ใหญ่ บ้านนอก คาเฟ่ รองเท้า loafer ครีม ที่ ใช้ แล้ว ขาว จริง pantip กางเกง ขา ยาว ชาย ใส่ สบาย รองเท้า ส้น สูง ราคา ถูก 200 อดิ ดา ส สี ดํา vans รองเท้า รองเท้า ผ้าใบ บา จา ชุด เด รส ผ้า ฝ้าย ครีม คา แรง กางเกง ยีน ส์ แบรนด์ มือ สอง ยก กระสอบ baoji รองเท้า ครีม loreal รองเท้า หัวแหลม กระโปรง จีบ รอบ เซ รั่ ม บำรุง ผิว แฟ รน ไช ส์ เครื่อง สํา อา ง vitamin e ยี่ห้อ ไหน ดี pantip วิตามิน บํา รุ ง ผม ร่วง ครีม นางงาม ณ วั ฒ น์ ราคา รองเท้า gucci กางเกง ส แล็ ค ชาย ผ้า ยืด รองเท้า yonex adidas falcon ราคา เซ ตา ฟิ ล ครีม asics novablast ราคา คอนเวิร์ส สี ดํา ครีม ใน เซ เว่ น ใช้ แล้ว ผิว ขาว baoji ราคา nike air force 1 มือ สอง ร้าน กาแฟ อโศก บี ยอน คาเฟ่ เสื้อ ยืด ผ้า เด้ง โลชั่น ทา หน้า รองเท้า อา ดิ ดา ส สี ขาว ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 50 pantip รองเท้า นักเรียน สี ดํา ครีม รี เทิ ร์ น ของ แท้ nike joyride ราคา กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง อ้วน เสื้อ กระสอบ ป้าย ไหน ดี สุด ครีม รักษา สิว อุด ตัน หัว ปิด วิตามิน กิ ฟ ฟา รี น เสื้อ tommy hilfiger รองเท้า ส ตั๊ ด nike mercurial ชุด เสือ รองเท้า ผู้หญิง 2019 ครีม กันแดด ศรีจันทร์ วิตามิน บี 9 ครีม รักษา กระ ใน เซ เว่ น คอนเวิร์ส กระเป๋า เซ รั่ ม บำรุง ผิว กิน วิตามิน ซี ตอน ไหน ดี ที่สุด รองเท้า ส ตั๊ ด kappa ส กิน แคร์ สิว เซ รั่ ม บำรุง ผิว หน้า ครีม คุณ ยาย วิตามิน ช่วย เรื่อง ผิว เสื้อผ้า carter's ขายส่ง ครีม ตรา ภูเขา รองเท้า nike air max ผู้หญิง รองเท้า ส ตั๊ ด แก รน ด์ สปอร์ต รองเท้า วิ่ง nike zoom คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย bts เสื้อ เชิ้ต uniqlo ผู้หญิง รองเท้า ไน กี้ แอร์ แม็ ก ชุด กระโปรง ฟูฟ่อง รองเท้า ผ้าใบ ส้น ตึก กางเกง ยีน ส์ ลี วาย แท้ เสื้อ ยืด ไซส์ ใหญ่ กางเกง adidas ขา สั้น ครีม ทาน ม ชมพู ยัน ฮี pantip ครีม เมล็ด องุ่น เสื้อผ้า วิน เท จ หญิง รองเท้า ผ้าใบ 2020 เซ รั่ ม หน้า ใส ราคา ถูก ครีม โสม เกาหลี ครีม แพลง ตอน ครีม ลด รอย วิตามิน blackmore เสื้อ คลุม ผ้า ไทย เซ รั่ ม บำรุง ผิว รองเท้า ลี วาย รองเท้า oxford กางเกง สี่ ส่วน เสื้อผ้า คน อ้วน โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ เสื้อ ลูกไม้ ผู้ใหญ่ ออก งาน adidas superstar ของ แท้ ครีม ผิว ขาว เร่ง ด่วน pantip รองเท้า นิ ว บาลานซ์ ผู้หญิง รองเท้า วิ่ง under armour วิตามิน บำรุง ปลาย ประสาท รองเท้า ลีลาศ แบบ เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ bootchy white วัต สัน หลง โถ ว เยาวราช กระโปรง ทรง กระสอบ วิตามิน บี 1 6 12 ของ องค์การ เภสัช คาเฟ่ ชิ ค ๆ รองเท้า แตะ สี ขาว แก้ รักแร้ ดํา เซ เว่ น รองเท้า คู่ ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใส pantip รองเท้า fila ของ แท้ uniqlo มือ สอง ยก กระสอบ fila ราคา ครีม eve's แบบ เสื้อ ลูกไม้ นอก รองเท้า ยุค 90 กระโปรง แดง ยู เซอ ริน แก้ ฝ้า เสื้อผ้า แบรนด์ มือ สอง รองเท้า baoji ผู้หญิง 2019 แพ ล ต ติ นั่ ม เสื้อผ้า เสื้อ play ครีม ของ วุ้นเส้น เซ รั่ ม หน้า ใส ราคา ถูก ครีม ตรา ภูเขา คาเฟ่ สาย 3 ครีม ทา ฝ้า เกาหลี วิตามิน แอ ม เว ย์ ครีม ว่า น หางจระเข้ ใน เซ เว่ น ครีม รักษา ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา ที่ ดี ที่สุด รองเท้า แตะ under armour รองเท้า ฟุต ซอ ล asics ครีม ทา ฝ้า กิ ฟ ฟา รี น ครีม ทา มือ ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน dhc ซื้อ ที่ไหน เสื้อ มือ สอง usa vitamin c ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า วิ่ง ผู้ชาย 2020 ครีม แก้ ขอบ ตา ดํา เซ เว่ น รองเท้า บา จา ผู้หญิง 2019 ขั้น ตอน ทา ครีม pomelo เสื้อผ้า phd ครีม วิตามิน ที่ ช่วย ให้ สดชื่น กระปรี้กระเปร่า รองเท้า ส้น สูง สี แดง cafe ราชพฤกษ์ แฟชั่น เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 40 pomelo เสื้อผ้า ครีม นี เวี ย ซอง เสื้อผ้า เด็ก ยก กระสอบ ครีม กันแดด เกาหลี รองเท้า วิ่ง พี่ ตู น รองเท้า lacoste ผู้หญิง 2019 กระโปรง ทํา งาน สี ดํา ครีม ทาน ม ชมพู ยัน ฮี pantip รองเท้า ห ลุย วิตามิน บํา รุ ง สมอง ความ จํา เสื้อ เชิ้ต ผู้หญิง อ้วน ชุด กางเกง ออก งาน คน อ้วน รองเท้า วิ่ง ราคา ไม่ เกิน 500 รองเท้า birkenstock ผู้หญิง ราคา รองเท้า nike graymelin galactocera กางเกง ขา บาน คน อ้วน รองเท้า นั น ยาง โลตัส ราคา กางเกง ยีน ส์ ขา บาน เอว สูง กางเกง ขา จั้ ม ccoo รองเท้า เสื้อ a2z bootchy white วัต สัน ครีม ไอริช ไวท์ พัน ทิป รองเท้า asics ราคา แบบ กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง เม็ด ฟู่ วิตามิน ซี เสื้อผ้า น่า รัก ๆ เสื้อ วิน เท จ ยุค 90 ครีม โอ เล ย์ ตัว ไหน ดี ที่สุด pantip กันแดด อ เน ส ซ่า เสื้อผ้า สไตล์ มิ นิ มอ ล รองเท้า วิ่ง ผู้ชาย 2020 วิตามิน ผม ร่วง กันแดด ใย ไหม voodoo cafe หนองจอก คาเฟ่ ย่าน ลาดพร้าว ที เอ ครีม รองเท้า แตะ แบรนด์ ผู้ชาย เสื้อผ้า ไหม แก้ว รองเท้า boost กางเกง ลํา ลอง ชาย ครีม ทา ผิว แตก ลาย ครีม eve's ครีม ที่ เน ส กาแฟ ใช้ ครีม โซล ชู ของ แท้ รองเท้า แตะ แวน คาเฟ่ แถว ปิ่น เกล้า รองเท้า ลํา ลอง adidas ครีม ทา คอ รองเท้า scholl เก็บ เงิน ปลายทาง ครีม กันแดด ทา ตัว ใช้ แล้ว ขาว เสื้อ ยืด zara stan smith ราคา เครื่องสำอาง สำหรับ เด็ก หน้า เป็น ผื่น แพ้ ครีม วิตามิน สิว เสื้อ ไหม แก้ว ครีม กันแดด วา ส ลี น เสื้อ สี ครีม คาเฟ่ ย่าน ลาดพร้าว รองเท้า baoji ผู้หญิง ใส่ รองเท้า ผ้าใบ กางเกง ผ้า ฝ้าย พื้นเมือง ตัด กางเกง za กันแดด เสื้อผ้า มือ สอง ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น ราคา ถูก ครีม mizumi ส เปร ย์ เคลือบ รองเท้า คอนเวิร์ส สี ดํา แตะ ลา คอส ครีม หน้า ใส pantip ครีม หลุม สิว คาเฟ่ หมา สาย 2 เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 60 เสื้อผ้า ฝ้าย ประยุกต์ แฟชั่น เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 40 วิตามิน ซี nat c ราคา วัต สัน รองเท้า บา ส peak ครีม บํา รุ ง มือ รองเท้า ยุค 90 รองเท้า lacoste ผู้หญิง central เสื้อ ใส่ ทํา งาน รองเท้า กีฬา nike กางเกง ทรง กระบอก เล็ก biotin ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม มังคุด ขายส่ง เสื้อผ้า มือ สอง อาหาร เสริม วิตามิน ซี ไซส์ nike เสื้อ ralph lauren รองเท้า คน อ้วน โรงงาน เสื้อผ้า เด็ก กางเกง ใส่ สบาย วิตามิน ขาว บำรุง ผิว ครีม แอ ม เว ย์ ครีม แพร รี่ โกลด์ ครีม หัวนม ชมพู เสื้อ ดิสนีย์ รองเท้า ผู้หญิง ผ้าใบ กางเกง ยีน ส์ 3 ส่วน ผู้หญิง กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ชาย ขาด ๆ เสื้อ ชา แน ล แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี ราคา รองเท้า ฟุต ซอ ล warrix คาเฟ่ แถว พระราม 2 คาเฟ่ สาย 1 วิตามิน e ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้หญิง ของ แท้ รองเท้า แตะ ไน กี้ ผู้หญิง รองเท้า ปับ ป้า คันนา คาเฟ่ กางเกง ยีน ส์ กระบอก เล็ก รองเท้า camel กางเกง ขา ยาว สี ดำ วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน ดี สุด รองเท้า สวม ผู้ชาย กางเกง ยีน ส์ ทรง กระบอก ชาย เสื้อ ยืด สะท้อน แสง กางเกง wrangler เครื่องสำอาง ค์ เด็ก ดู เสื้อผ้า graymelin galactocera กางเกง ขา สาม ส่วน ชาย aha ครีม เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ โรง เกลือ รองเท้า วิ่ง มาราธอน ดี ที่สุด 2019 สบู่ รักษา ฝ้า ใน เซ เว่ น รองเท้า มัสตาร์ด กางเกง ใส่ ทำงาน เสื้อผ้า ยก กระสอบ มือหนึ่ง รองเท้า แตะ hermes ผู้ชาย รองเท้า แตะ เกาหลี รองเท้า แบรนด์ ผู้ชาย คอนเวิร์ส สี ดํา nike วิ่ง รองเท้า สลิป ออ น ผู้หญิง รองเท้า เด็ก adidas วิตามิน บํา รุ ง สายตา ตัว ไหน ดี รองเท้า บูท h&m ครีม โรส โกลด์ ครีม ทา แล้ว ขาว วิตามิน ซี บูท เสื้อผ้า ยก กระสอบ มือหนึ่ง
ครีม เซ ตา ฟิ ล| เสื้อผ้า จตุจักร| ราคา adidas| รองเท้า หนัง หุ้ม ข้อ ชาย| รองเท้า กุ ช ชี่ แท้ ราคา| ครีม graymelin| กางเกง อา ร ยา ทรง บอลลูน| คาเฟ่ แถว วังหลัง| เปิด กระสอบ เสื้อ วง| ครีม กันแดด ใย ไหม| รองเท้า tactical| ครีม ขาว หลอด สี ฟ้า| สูง 160 ใส่ กางเกง ยาว กี่ นิ้ว| รองเท้า ลุย หิมะ timberland| กางเกง ยีน ส์ 8 ส่วน ผู้หญิง| กางเกง ไป ทะเล| รองเท้า victor| แต่งตัว 2020| ครีม รักษา สิว ส เตี ย รอย| ชุด ผ้า ฝ้าย พื้นเมือง ไหม| ครีม รังนก k2 ดี ไหม| แฮนด์ ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี| เสื้อ ltd| รองเท้า k swiss ดี ไหม| กระโปรง tutu| รองเท้า ฟุต ซอ ล 2020| รองเท้า fila สี ขาว| ผ้าใบ มือ สอง| โบ วี่ ครีม| วิตามิน ซี ฉีด| เซ รั่ ม ลด รอย สิว เซ เว่ น| รองเท้า 2020| ส กิน แคร์ ออ แก นิ ค| รองเท้า แฟชั่น ราคา ถูก 100 บาท| รองเท้า แตะ นิ ว บาลานซ์| กางเกง ลาย สก๊อต| วิตามิน วัต สัน| คาเฟ่ น่า ไป| กางเกง ขา สั้น ชาย ผ้า ยืด| ครีม lydia| เสื้อผ้า บา ติก| รองเท้า yeezy boost 350 v2 ราคา| กล่อง ใส่ รองเท้า 5 บาท| รองเท้า nike air jordan| ไน กี้ ไฮ เปอร์ เวน อม| havaianas ลด ราคา| แต่งตัว หนาว ติดลบ| รองเท้า แตะ ฮิปโป| vigor 9| ครีม เซ ตา ฟิ ล| รองเท้า แตะ ผู้ชาย kito| รองเท้า กีฬา เด็ก| ไน กี้ ไฮ เปอร์ เวน อม| แขน เสื้อ สวย ๆ| วิตามิน ซี blackmore 500 mg ราคา| ครีม ขจัด รอย ฝ้า กระ| เสื้อผ้า เด็ก แฟชั่น| ครีม v7| แฟชั่น กางเกง ขา สั้น| กางเกง 5 ส่วน ขา บาน| ครีม สิ เรียม| รองเท้า ส ตั๊ ด adidas หุ้ม ข้อ| ครีม ที่ ดารา ใช้| รองเท้า ผ้าใบ ไน กี้ ผู้ชาย|